Mezinárodní legislativa týkající se práva na vzdělání a menšin (Romů):

Právo na vzdělání

Právní rámec Organizace spojených národů (OSN)

Právo na vzdělání

Všeobecná deklarace lidských práv (1948)

Mezinárodní smlouva o ekonomických, sociálních a kulturních právech (1966), (ICESCR) – ratifikována 142 státy

Mezinárodní smlouva o občanských a politických právech (1966), (ICCPR) – ratifikována 144 státy

Mezinárodní úmluva o eliminaci všech forem rasové diskriminace (1965), (ICERD) – ratifikována 155 státy

Konvence OSN o právech dítěte (1989), (CRC) – ratifikována 101 státy

Legislativa týkající se Romů

Komise OSN pro lidská práva a Pod – komise pro prosazování a ochranu lidských práv

Pracovní skupina pro minority

Výbor pro eliminaci rasové diskriminace (CERD)

výbor zná tři procedury k zajištění své činnosti

UNESCO

Konvence proti diskriminaci ve vzdělání (1960, 1962 - platnost)

Právní rámec Rady Evropy

Právo na vzdělání

Práva minorit ve vztahu ke vzdělání

Evropská charta pro regionální a minoritní jazyky (1992, 1998 - účinnost) – ratifikována Chorvatskem, Finskem, Německem, Maďarskem, Lichtenštejnskem, Holandskem, Norskem, Švédskem a Švýcarskem

Rámcová konvence na ochranu národnostních menšin (1994, 1998 – účinnost) – ratifikována 12 státy

Evropská komise proti rasismu a intoleranci (ECRI)(1993) (pod Radou Evropy)

 

Právní rámec Evropské unie

Právní rámec Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OSCE, OBSE)