Rezoluce

Globea je mezinárodní iniciativa hájící zásady spravedlnosti, nenásilí a dodržování lidských práv ve všech zemích.

Ve dnech 19. až 24. ledna 2000 proběhla v Praze mezinárodní konferenci na téma Tolerance, respekt a lidská práva, které se zúčastnilo více než 100 pedagogů a odborníků na lidská práva, pocházejících z Albánie, Belgie, Bulharska, Kanady, České republiky, Dánska, Velké Británie, Etiopie, Finska, Francie, Německa, Maďarska, Nizozemí, Polska, Skotska, Srbska, Slovenska, Jihoafrické republiky, Švýcarska, Ukrajiny a Spojených států.

VZHLEDEM K TOMU,
že se konference zabývala i problémy práv menšin v České republice a že součástí programu byly i návštěvy v různých vzdělávacích zařízeních za účelem seznámení se se vzdělávacím procesem v ČR;

VZHLEDEM K TOMU,
že my, účastníci konference, jsme si z praxe vědomi, že nerovnost prostředků a moci často nechtěně vedou k převaze a popření rovnosti;

VZHLEDEM K TOMU,
že jsme se seznámili se snahami zástupců českých občanských iniciativ a pedagogů prosazovat v praxi demokratické ideály státu tím, že budou chráněna a poskytnuta práva všem jeho občanům, a že již byla zahájena celá řada pozitivních programů,

POŽADUJEME
DŮSLEDNĚJŠÍ PODPORU A REALIZACI NÁSLEDUJÍCÍCH ZMĚN:

1. Využívat inkluzívní přístupy v běžném systému základního, středního a pomaturitního školství, které příslušným institucím umožní účinně vzdělávat nejrůznější žáky, a to včetně žáků náležících k etnickým nebo jazykovým menšinám, žáků s postižením nebo žáků sociálně a ekonomicky znevýhodněných.

S ohledem na principy podporované v Haagských doporučeních ohledně práv národnostních menšin na vzdělání z roku 1996 (Hague Recommendations Regarding the Education Rights of National Minorities), vypracovaných z pověření Vysokého komisaře pro národnostní menšiny.

Tyto přístupy by měly zahrnovat následující:

a) Kompletní transformaci českého školského systému prostřednictvím plánovaného a zveřejněného, dvou až čtyřletého programu s cílem rozpustit a nahradit současný systém zvláštních škol. Během tohoto přechodného období by měly být děti ze zvláštních škol postupně převedeny do běžných tříd na základních školách. Ostatní děti, které teprve do škol nastoupí, by měly být napříště již zapisovány do škol základních (pokud rodiče výslovně nepožadují zápis do škol menšinových).

b) Upuštění od takového předškolního testování a rozřazovacích procedur, jež oddělují a stigmatizují žáky a jež mohou vést k nižším očekáváním a tudíž i k nižšímu výkonu žáka;

c) Rozvoj intenzivních předškolních "programů rané intervence" v rodném jazyce dětí, a to ve spolupráci s rodiči, kteří by mohli mít z takovéto podpory rovněž užitek;

d) Vytvoření pružných učebních osnov pro všechny žáky, které by odrážely rozdílnou úroveň a pokročilost žáků a oceňovaly by rozmanitost znalostí, schopností, zájmů a dovedností žáků (včetně těch, které překračují běžný akademický rámec);

e) Implementaci multikulturních učebních osnov pro všechny studenty, bez ohledu na jejich etnický původ a kulturní zázemí, s cílem podporovat porozumění a respekt k jiným kulturám, jakož i podporovat jejich etnickou svébytnost a historii;

f) Výuku dětí v menšinovém jazyce zejména v ranných stadiích vzdělávání s tím, že státní jazyk bude vyučována jako předmět, nejlépe bilingvními učiteli, obeznámenými s kulturním a jazykovým původem dětí. Postupně by se pak zvyšoval počet dalších předmětů vyučovaných ve většinovém jazyce v rámci kurikula základních a středních škol;

g) Tvorbu dětských zábavně-vzdělávacích televizních programů (obdoba pořadu Sesame Street) v romštině, slovenštině, polštině, příp. dalších jazycích, které by dětem poskytly plynulý přechod do českého jazyka;

h) Poskytnutí dodatečné asistence a podpory na běžných školách pro potřebné žáky a pro učitele, kteří s takovými žáky pracují, a to přesunem učitelů, asistentů a dalších zdrojů ze zvláštních škol a ostatních specializovaných pracovišť na běžné školy. Jde o integraci různých potřeb všech žáků v jednom vzdělávacím systému;

i) Intenzivní zařazování menšinových studentů do studijních programů pro budoucí učitele a důraz na jejich umístění na školách po celé České republice, včetně škol s nulovým či malým počtem žáků - příslušníků menšin;

j) Implementace vzdělávacích programů pro učitele (začínající, ale i ty s dlouhodobou praxí), jejichž cílem je poskytnout přípravu a odborné znalosti nutné pro vyučování v multikulturních třídách;

2. Dále považujeme za nutné využívání formálně vyškolených romských pedagogických asistentů a sociálních poradců ke zvýšení prestiže a hodnoty vzdělání mezi romskými rodinami.

3. Požadujeme smysluplnou antidiskriminační právní úpravu, která jednak účelně definuje diskriminaci a jednak zajišťuje nápravu s cílem zabezpečit rovnost příležitostí ve vzdělání, zaměstnanosti, bydlení, atp., což by se mělo stát základem české společnosti.

4. Naléháme na odstartování důsledné vzdělávací kampaně, vycházející z již přijatých mezinárodních závazků a Ústavy ČR, jejímž prostřednictvím by měli jak dospělí, tak děti:

a) pochopit, že všechny rasové a etnické skupiny mají mnohem více společných rysů než toho, co je rozděluje;

b) akceptovat, respektovat a ocenit různorodost všech jedinců žijících na území ČR.

c) pochopit, že pro celou společnost je ekonomicky a sociálně prospěšné, když má každý jedinec možnost být plnohodnotným a produktivním členem této společnosti;

d) pochopit, že pokud jsou kterémukoliv členu této společnosti upírána práva a životní příležitosti, trpí tím celá společnost.

Dne 5. května 2000

 

Seznam již zaslaných podpisů


Zde můžete podepsat:

Jméno a příjmení:     
Instituce:     
Země:
E-mail*:

* Váš e-mail se zobrazí v seznamu podpisů. Toto pole není vyžadováno.

Kliknutím na tlačítko Rezoluci elektronicky podepíšete. Opakované podpisy jednou osobou jsou neplatné. Vaše osobní data nebudou použita pro jiné účely než v seznamu podpisů.


Zpět na Seminář 2000