Obsah a program Tolerance Semináře 2000

Tolerance, respekt a lidská práva

Druhý mezinárodní seminář občanského sdružení Globea, mezinárodní iniciativy pro toleranci a lidská práva, se konal ve dnech 19. - 24. ledna 2000 v Praze.

1. POSLÁNÍ A CÍLE

Druhý mezinárodní seminář "Tolerance, respekt a lidská práva" byl pořádán nedávno ustanovenou mezinárodní skupinou učitelů a studentů, zaregistrovanou pod názvem Globea, ve spolupráci s dalšími nevládními organizacemi.

Všechny spolupracující organizace i jednotlivci vycházejí z principů spravedlnosti, nenásilí a lidských práv a podporují toleranci a porozumění mezi všemi lidmi, bez ohledu na rasu, národnost, etnickou příslušnost, vyznání, kulturu, sociální postavení a pohlaví. Cílem semináře bylo poskytnout praktické nástroje k alespoň částečnému dosažení těchto cílů.

Prvořadým posláním pak bylo zajistit diskusní fórum pro učitele, vzdělavatele, občanské iniciativy, jež si zde mohly vyměnit zkušenosti a informace, obohatit znalosti a rozšířit možnosti díky novým konceptům, přístupům a myšlenkám, které se již osvědčily jinde.
Dalším a stejně důležitým cílem semináře bylo rozvinutí aktivní a trvalé mezinárodní komunikační sítě, a to díky osobním kontaktům a neformálním diskusím. Rádi bychom, aby známosti na semináři navázané vedly k další komunikaci, ať již formou korespondence poštovní či e-mailové, anebo přímo k osobním kontaktům. Takováto komunikační síť umožní pokračovat v práci započaté na tomto semináři.

Poslání semináře bylo tudíž dvojího druhu. Zaprvé jím bylo seznámení účastníků s případovými studiemi, výzkumy, strategiemi a dalšími informacemi, které zvýšili naši schopnost posunout vzdělávací a politické systémy k toleranci a porozumění.

2. PROGRAM

Semináře se zúčastnilo celkem 138 delegátů a pozorovatelů z 21 zemí světa, 80 z nich bylo z České republiky.

Středa 19. ledna 2000

Recepce pořádaná Velvyslanectvím Jihoafrické republiky v Praze, představení romských dětí ze základní školy v Předlicích.

Čtvrtek 20. ledna 2000

Referáty jednotlivých řečníků, předsedající Prof. Vincent Parrillo

 • Prof. Vincent Parrillo, William Paterson University, New Jersey, hostující profesor na Universitě v Olomouci: Vyjednaný řád - proaktivní kroky k prevenci etnického násilí a propagaci porozumění mezi skupinami
  Diskutér: Prof. Joseph Wronka, Springfield College
 • Zdenka Machnyikova, Úřad vysokého komisaře pro národnostní menšiny, OSCE: Ochrana národních menšin v mezinárodním právu
  Diskutér: Prof. Joseph Wronka, Springfield College
 • Josephine Verspaget, předsedkyně skupiny specialistů pro Romy při Radě Evropy: Aktivity skupiny specialistů pro Romy v oblasti vzdělávání a přehled doporučení Rady Evropy v této oblasti
  Diskutéři: Ing. Karel Holomek, Společenství Romů na Moravě, Jana Hejkrlíková, Meziresortní komise pro romské záležitosti
 • Prof. Nqabomzi Gawe, Carol de Kock a Liz Thompson, Technicon Natal a Universita Zululand: Skryté historie Jižní Afriky: rasové předsudky a obavy
  Diskutér: Kim Feinberg, Nadace pro výchovu k toleranci, Jižní Afrika
 • Lori Handrahan, Tolerance International, Kyrgyzstan: Gender a etnický konflikt: Výuka o identitě a toleranci ve školách

Pátek 21. ledna 2000

Vzdělávací politiky pro romské děti v Evropě. Panel organizovaný Evropským centrem pro menšiny (ECMI)

Cílem panelu bylo zhodnocení různých modelů vzdělávací politiky s důrazem na politiky vytvořené samotnými Romy, a tím přispět k rozvoji vhodných vzdělávacích programů pro romské děti. Panel se zabýval otázkou společného vzdělávání v protikladu ke vzdělání oddělenému, jazykovými otázkami a rovněž poukázal na praktickou zkušenost z několika zemí a pokusí se identifikovat podmínky, jež mohou přispět k úspěchu daného modelu. Panel byl organizován pod záštitou prvního místopředsedy Senátu ČR, pana Ivana Havlíčka.

Předsedající: Farimah Daftary, výzkumná pracovnice ECMI
Diskutér: Josephine Verspaget, předsedkyně skupiny specialistů pro Romy při Radě Evropy

 • Dr. Tove Skutnabb-Kangas, Institut pro jazyk a kulturu, Roskilde University, Dánsko: Teoretický úvod a srovnání výsledků různých modelů menšinového vzdělávání pro Romy
 • Miranda Vuolasranta, Poradní komise pro záležitosti Romů, Ministerstvo sociálních věcí, Helsinki, Finsko: Praktické zkušenosti z přípravy učitelů a z výuky romštiny ve Finsku
 • Helena Balabánová, Církevní škola Přemysla Pittra v Ostravě: Pozitivní zkušenosti se vzděláváním romských dětí
 • Jana Hejkrlíková, Mezirezortní komise vlády ČR pro romské záležitosti: Vzdělévání romských dětí v ČR
 • Dimitrina Petrova, výkonná ředitelka Evropského centra pro práva Romů (European Roma Rights Centre), Budapešť, Maďarsko: Současné snahy ERRC v České republice o pomoc romským dětem v boji s politikou odděleného vyučování

Sobota 22. ledna 2000

V sobotu pracovali účastníci v malých skupinách na následujících tématech:

 • August Zemo, Facing History and Ourselves, Switzerland: "Vzdělávání jako nástroj prevence genocidy"
 • Prof. John Andrews, Prof. Bill Waters, Northern Michigan University: "Úloha humoru v práci policie"
 • Karel Vanspringel, Pax Christi Flanders, Belgium: "Jak používat drama a hraní rolí ve výchově k míru"
 • Joseph Wronka: "O uvádění lidí do pohotovosti k boji za lidská práva"
 • Kim Feinberg, Foundation for Tolerance Education, South Africa: "Obecně platné lekce z historie"
 • Jolanta Ambrosewicz-Jacobs: "Alternativní metody vzdělávání při překonávání etnických předsudků"
 • Alison Closs: "Inklusivní a kooperativní vzdělávání"
 • Ina Navazelskis, Rádio Svobodná Evropa, Praha: "Stereotypy a média: Jak mohou novináři podporovat či potlačovat toleranci"

Zde najdete podrobnější informace o jednotlivých seminářích.

Závěrečné poznámky prof. Vincenta Parrilla, krátká videoprojekce "Getting Along".

Neděle, 23. ledna 2000

Jednodenní výlet autobusem do Terezína

Pondělí, 24. ledna 2000

Odjezd účastníků
Program pro zahraniční delegáty - návštěva Příbrami, setkání se zástupci Romů, místní samosprávy, školského úřadu, ap.

 

Zpět na Seminář 2000