Globea

Mezinárodní iniciativa pro toleranci a lidská práva

Historie

Občanské sdružení Globea vzniklo jako neformální iniciativa skupiny učitelů a pracovníků ve vzdělávání ze střední Evropy a Jihoafrické republiky, kteří se setkali na mezinárodním semináři "Učitelé pro toleranci a kulturní pluralismus", pořádaném v Praze v únoru 1999. Během příprav dalších aktivit byla založena nová nevládní organizace Globea. Druhého ročníku mezinárodního semináře "Tolerance, respekt a lidská práva", jež proběhl v lednu 2000 v Praze, se zúčastnilo 138 odborníků z více než dvaceti zemí světa.

Projekt byl iniciován programem Global Security Fellows Initiative při Universitě Cambridge a byl jím také dvakrát podpořen.

Cíle a poslání

Hlavním cílem a posláním sdružení je podporovat toleranci a porozumění mezi lidmi různých etnik, ras, národností, vyznání, kultur, sociálního postavení, pohlaví, diskriminovaných menšin ap., a to na základě principů spravedlnosti, nenásilí a dodržování lidských práv. Dalším cílem je přispívat k aktivní participaci občanů na řízení věcí veřejných a k vytváření občanské společnosti.

Za tímto účelem bude sdružení:

  • Soustavně vytvářet a podporovat mezinárodní síť učitelů a vzdělavatelů v nejširším slova smyslu s cílem výměny informací a zkušeností, poskytování vzájemné podpory a vytváření systémů působení jak na veřejnost, tak na zákonodárnou a výkonnou moc, a to v lokálním, regionálním i celosvětovém měřítku.
  • Pořádat setkání, semináře, konference, přednášky a kursy pro učitele, pracovníky veřejné správy, pracovníky médií a ostatní veřejnost s cílem předávat a zmnožovat dobré zkušenosti a zaběhlou praxi do dalších regionů či zemí.
  • Vydávat publikace a další materiály s tematikou tolerance, multikulturalismu, inkluse, rovných příležitostí, antidiskriminační praxe, lidských práv ap.
  • Pořádat kulturní, vzdělávací a společenské akce v souladu s posláním sdružení.
  • Pozitivně ovlivňovat vzdělávací politiku a praxi, včetně vzdělávacích struktur, osnov, výukových materiálů, metod ap. a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Výkonná rada Globey

Laura Laubeová – předsedkyně Česká republika

Laura Laubeová je nezávislou výzkumnicí v oblasti etnických menšin a externě přednáší na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v oboru mezietnických vztahů, politiky rovných příležitostí a antidiskriminační praxe. Zároveň studuje veřejnou politiku v doktorandském cyklu na Fakultě sociálních věd UK. Přednášela na Universitě Cambridge, Universitě Edinburgh (UK), Technicon Natal a Human Sciences Research Council (JAR). Na Universitě Cambridge pracovala v týmu "Etnicita a autonomie" v rámci programu Globální bezpečnosti. Byla rovněž výkonnou ředitelkou nadace Nová škola.

Ludmila Horáková, Česká republika

Ludmila Horáková je zakladatelkou a výkonnou ředitelkou Bohemia Corps, české nevládní organizace, která aktivně podporuje a propaguje dobrovolnictví v české společnosti a podporuje vývoj a stabilitu skutečné občanské společnosti. Předtím pracovala jako "Associate Director" v americké vládní organizaci "Peace Corps" - zodpovídala za veškeré výchovné projekty v zemi. Původním povoláním je učitelkou češtiny a angličtiny.

Eva Krczmářová, Česká republika

Eva Krczmářová studuje v doktorandském cyklu na Vysoké škole ekonomické v Praze a zároveň v magisterském cyklu Institutu mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V roce 1999 se podílela na organizaci Studentského fóra 2000 a zúčastnila se Fóra 2000. Organizovala druhý ročník semináře Globey, který se konal v lednu 2000.

Jana Krczmářová, Česká republika

Jana Krczmářová absolvovala obor Mezinárodní obchod na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Nyní studuje magisterský cyklus na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. V roce 1999 se podílela na organizaci Studentského fóra 2000 a zúčastnila se Fóra 2000. V současné době zastává funkci místopředsedkyně a koordinuje mezinárodní projekty Globey.

Štěpánka Maňhalová, Česká republika

Štěpánka Maňhalová je od roku 1993 výkonnou ředitelkou vzdělávacího centra SPUSA. SPUSA je neziskovou organizací, která provozuje jazykové kursy, zejména angličtiny, a pořádá a podporuje výchovné akce pro veřejnost, jako je literární soutěž nebo Výchova k toleranci. Štěpánka Maňhalová pracuje jako dobrovolnice pro Bohemia Corps, a to zejména v oblasti dobrovolnického projektu.

Zdenka Mašková, Česká republika

Zdenka Mašková je středoškolskou učitelkou angličtiny, ruštiny a italštiny. Je rovněž ředitelkou Regionálního vzdělávacího centra pro lidská práva při Gymnáziu Příbram. V letech 1997-1999 vyučovala na střední škole v Marylandu v USA kurs ESOL (English to Speakers of Other Languages) v rámci programu "J. W. Fulbright High School Teacher Exchange Program". V roce 1999 získala stipendium ke studiu italštiny na Univerzitě pro cizince v Perugii.

Elisabeth Thompson, Jihoafrická republika

Elisabeth Thompson je koordinátorkou "Czech-South African Linkage for the Project on Cross-cultural Translation", iniciativy podporované Eastern Sea Board Association a National Research Foundation v Jihoafrické republice a Velvyslanectvím Jihoafrické republiky v Praze. Přednáší na katedře angličtiny na Universitě Zululand, prezentovala své práce na 10 mezinárodních konferencích a uveřejnila 5 článků.

Marina Dimitrova Stefanova, Sofia, Bulharsko

Marina Dimitrova Stefanova je studentkou práva na Sofijské univerzitě. Absolvovala Svobodnou fakultu téže univerzity, obory Administrativní Management a Podnikový Management. Rovněž absolvovala dvouletý distanční kurz Právo v Anglii a EU při Univerzitě Cambridge, UK. V současné době pracuje jako asistentka v Bulharském parlamentu, kde se zabývá přípravou zákonů v souladu se zaváděním legislativy EU v Bulharsku. Rovněž pracuje jako mediátorka pro Sofijský arbitrážní soud a další organizace.

Poradní sbor Globey

Yasmin Alibhai-Brown, Velká Británie

Yasmin Alibhai-Brown přišla v roce 1972 z Ugandy do Velké Británie. V roce 1975 získala na oxfordské univerzitě titul "M.Phil." v oboru literatury a začala učit dospělé, zejména přistěhovalce a uprchlíky. Od roku 1985 pracovala jako novinářka pro The Guardian, New Statesman a další noviny. Nyní je stálou přispěvatelkou listu The Independent. Působila i v rozhlase a v televizi a napsala několik knih. Od roku 1996 byla výzkumnou pracovnicí na "Institute for Public Policy Research".Je členkou "Home Office Race Forum" a poskytuje rady v rasových otázkách. Nedávno byla jmenována viceprezidentkou Organizace spojených národů ve Velké Británii.

Anna-Mária Bíró, Maďarsko

Anna-Mária Bíró je projektovou manažerkou pro střední, východní a jihovýchodní Evropu v organizaci "Minority Rights Group International" (MRGI). Pracuje v budapešťské pobočce MRGI. Na London School of Economics získala titul MSc. v oboru veřejné správy a politiky, nyní se připravuje na doktorát na katedře politických věd na Právnické fakultě ELTE v Budapešti. Má rozsáhlé zkušenosti jako obhájkyně práv menšin při komisi OSN pro lidská práva a při jiných mezinárodních institucích. Vedla školení o právech menšin při OSN a také jako součást seminářů "Budapest Advocacy and Rights Training", pořádaných MRGI.

Míťa Castle-Kaněrová, Česká republika

Míťa Castle-Kaněrová zastává funkci "Associate Fellow" na Royal Institute of International Affairs v Londýně a je hostující profesorkou Univerzity Karlovy. V letech 1992-1994 se jako poradkyně podílela na projektech PHARE pro Českou a Slovenskou republiku. V letech 1997-1999 pracovala jako vedoucí týmu pro národní právní úpravu sociálního zabezpečení a pro zákon EU o rovnoprávnosti v rámci projektů PHARE pro konsensus v Polsku, Maďarsku, Slovinsku a Rumunsku. Je autorkou mnoha publikací o sociální politice.

Lincoln Crawford OBE, Velká Británie

Lincoln Crawford OBE je barristerem, zapisovatelem Korunního soudu a na částečný úvazek předsedou Employment Tribunal. Po šest let byl komisařem Komise pro rasovou rovnoprávnost a velmi intenzivně se zabýval rasovými otázkami v Evropě. V současné době je předsedou Bar Race Relations Committee. Je rovněž členem Home Secretary's Race Relations Forum, jehož účelem je zajistit etnickým menšinám hlas ve vládě. Je členem Equal Treatment Committee of the Judicial Studies Board a Runnymede Trust.

Jiří Musil, Česká republika

Jiří Musil je prezidentem Evropské sociologické asociace a člen Academia Europea, Academia Scientarium et Atrium Europeae a World Academy of Art and Science. Je profesorem sociologie na Středoevropské univerzitě v Budapešti a Varšavě. Je také profesorem demografie na Univerzitě Karlově. Uveřejnil více než 100 odborných článků.

Vincent Parrillo, Spojené státy americké

Vincent Parrillo je profesorem sociologie na William Paterson College, New Jersey a je mezinárodně uznávanou autoritou v oblasti přistěhovalectví a rasových a etnických vztahů. Jeho knihy se staly základním vysokoškolským textem na školách v celých USA. V současné době působí jako hostující profesor Fulbrightovy nadace na Filosofické fakultě Palackého university v Olomouci.

George Schöpflin, Velká Británie

George Schöpflin je Jean Monnet profesorem pro politické vědy a ředitelem Centra pro studium nacionalismu při Škole slovanských a východoevropských studií na University College v Londýně. Je autorem "Politics in Eastern Europe" a mnoha jiných děl o identitě a politice. V současné době se zabývá vzájemným vztahem postkomunismu a faktoru národa.